Länsstyrelsens nationella regeringsuppdrag

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft uppdrag och regeringens förtroende att genom olika regionala och nationella regeringsuppdrag motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning. Att arbeta med dessa frågor ser Länsstyrelsen Östergötland som en viktig och utmanande uppgift. Genom ödmjukhet, prestigelöshet och viljan att lyssna på och dra lärdom av all den erfarenhet som finns i landet har Länsstyrelsen Östergötland inte bara hopp om, utan framförallt en hög ambition, att den retorik som finns kring barns grundläggande rättigheter, ska bli verklighet för de barn och unga vars rättigheter kränks.

De olika uppdragen handlar bland annat om att fördela projektmedel nationellt; utveckla förebyggande arbete genom samarbete med Rädda Barnen och Det handlar om kärlek, samordna nätverk med länsstyrelser respektive nationella myndigheter; ta fram, utveckla, sprida och implementera vägledningen Våga göra skillnad för att ge skydd och stöd åt unga som placeras på grund av hedersrelaterat våld och förtryck; anordna utbildningar; sprida information till barn och unga genom olika informationskampanjer samt ta fram vägledningen Våga se för arbetet mot könsstympning.

I arbetet med att sprida och implementera vägledningen Våga göra skillnad bildade Länsstyrelsen Östergötland ett kompetensteam för att stödja och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i de sex pilotkommuner som deltog i arbetet. Till detta team rekryterade Länsstyrelsen personer inom olika professioner som inom sina respektive verksamheter var experter på hedersrealterat våld och förtryck. Att knyta samman aktörer från olika sektorer och myndigheter visade sig vara en av framgångsfaktorerna för vägledningsarbetet. Utöver att det kom samtal till kompetensteamet från yrkesverksamma i de sex pilotkommunerna kom det även samtal från andra kommuner och från andra län – som efterfrågade stöd och hjälp i konkreta ärenden som rörde hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. I kompetensteamets arbete blev det tydligt att det fanns ett behov av ett nationellt stödforum och därefter inrättades en nationell stödtelefon.