Det handlar om kärlek/Kärleken är fri (2014-2017)

För att kunna nå fler barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck startade Länsstyrelsen Östergötland 2008 samverkansmodellen Det handlar om kärlek tillsammans med Rädda Barnen.

Projektet bygger på att myndigheter och frivilligorganisationer samverkar på lokal nivå och tillsammans möter elever på skolorna för att informera om deras rättigheter och visa på vilka sätt de kan få stöd. Idag finns projektet på 80 orter och utöver Rädda Barnen deltar bland annat polisen, socialtjänsten, kvinno- och tjejjourer, Ungdomshälsan, Bris och RFSL med flera.

Länsstyrelsen och Rädda Barnen har sedan 2008 samarbetat med utvecklingen av Det handlar om kärlek. Samarbetet har även inkluderat att ta fram en webbplats riktad till barn och unga om deras rättigheter, dinarattigheter.se. Det handlar om kärlek har under senare år bedrivit en långsiktig satsning för att implementera modellen i ordinarie verksamhet i de kommuner där aktiva samverkansgrupper finns. Samtidigt som avsikten är att sprida modellen till nya kommuner i fler län. Läs mer om uppdraget i Slutrapport – Det handlar om kärlek 2013:8.

Enligt Rädda Barnens beräkning har satsningen nått cirka 100 000 unga genom de 100-tals skolkampanjs veckor som skett på olika skolor runt om i landet från 2009 fram till hösten 2014. Det har även spridits viktig information via webbplatsen www.dinarattigheter.se, som är översatt till tio språk. På webbplatsen kommer även länsstyrelsens informationskampanj om den nya lagstiftningen samt informationsfilmer om könsstympning att finnas, samtidigt som barn och unga får ta del av all den information som redan finns på webbplatsen.

Under 2014 utvecklade Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Rädda Barnen och Folkteatern Gävleborg samverkansmodellen Det handlar om kärlek till Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017). I detta projekt samarbetar ett stort antal frivilligorganisationer under ledning av Rädda Barnen och bygger upp ett stödforum för barn och ungdomar. Frivillighetsorganisationerna bemannar bland annat en chatt för barn och unga som behöver stöd och hjälp. I metodutvecklingen ingår även utvecklande av ett pedagogiskt material som stöd riktat till lärare och annan skolpersonal. Läs mer om Kärleken är fri (2014-2017)