Kärleken är fri!?

Modellen Det handlar om kärlek har under 2013-2014 utvecklas till ett projekt som sker i samarbete med frivilligorganisationer i landet för att bygga upp en stödverksamhet som är kopplade till skolor där modellen Det handlar om kärlek genomförs, projektet benämns Kärleken är fri!?. I projektet medverkar Folkteatern Gävleborg som åker runt i skolor och ger en målgruppsanpassad föreställning.

Syftet med projektet Kärleken är Fri!? (2014 – 2017) är att nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar och informera dessa om deras rättigheter samt att stödet till utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska utvecklas och säkras. För att uppnå syftet genomförs fyra metodutvecklande delar med tillhörande aktiviteter som att skapa ett nätverk av frivilligorganisationer som arbetar med frågor kopplade till hedersrelaterade begränsningar och tillsammans med dessa organisationer utveckla ett nationellt stödforum för hedersutsatta, genomföra skolturnéer för att informera barn och unga om deras rättigheter tillsammans med en teaterföreställning, utveckla pedagogiskt material kring hedersproblematik och stöd på internet riktat till skolpersonal genom en s.k. lärarplattform samt särskilt fokusera på pojkars utsatthet och begränsning utifrån deras dubbla roller som offer och förövare i hederskontexten.

Projektet Kärleken är Fri!? (2014 – 2017) finansieras i huvudsak av Arvsfonden under åren 2014-2017. Länsstyrelsen Östergötland bidrar dock till utvecklingen av ett pedagogiskt material i form av en lärarplattform. Här kan du hitta mer information om projektet.