Föräldrastödsuppdraget

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska kartlägga förebyggande insatser i form av universellt och riktat föräldrastöd syftande till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Inom ramen för uppdraget ska information inhämtas om och i så fall på vilket sätt insatserna utvärderats, samt vad utvärderingarna visat. Länsstyrelsen ska göra en bedömning av vilka resultat insatserna haft ur ett jämställdhetsperspektiv, ett barnrättsperspektiv samt om insatserna bidragit till minskat våld och förtryck.

Kartläggningen ska genomföras i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län, Statens skolverk, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, andra relevanta aktörer samt med Socialdepartementet.