Uppdraget att motverka könsstympning

I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen (U2013/5292/JÄM) att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetet för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor, och vilket stöd de som redan blivit utsatta får. Länsstyrelsen har även undersökt hur arbetet bedrivs i andra länder för att kunna ta del av deras erfarenheter att arbeta med frågan. I uppdraget har det även ingått att ta fram förslag på vägledande material för hur myndigheter och verksamheter kan arbeta, och ge förslag på fortsatt spridning av detta material.

Länsstyrelsen har samrått med Socialstyrelsen och andra relevanta myndigheter och ideella organisationer för att kunna ta del av och inkludera de olika myndigheternas expertis inom området.

Länsstyrelsen Östergötlands har i genomförandet av regeringsuppdraget:

  • Undersökt hur yrkesverksamma arbetar med frågan om könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige.
  • Undersökt hur och var unga vill få information om könsstympning.
  • Fört samtal med och intervjuat flickor och kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning om hur och var de vill bli mötta, och vilka behov de har när det gäller agerande från yrkesverksamma.
  • Fört samtal med yrkesverksamma och ideellt verksamma om vilka behov de har och vilket stöd de behöver i arbetet.
  • Spridit information och föreläst om ämnet runt om i landet för yrkesverksamma som möter flickor och kvinnor.
  • Anordnat samrådsmöten och rundabordssamtal med myndigheter och ideella aktörer för att diskutera framgångsfaktorer i arbetet och om de brister som finns.
  • Tagit del av andras länders erfarenheter i arbetet mot könsstympning.
  • Tagit fram en vägledning för att stötta yrkesverksamma att uppmärksamma och möta målgruppen, det vill säga både de flickor och kvinnor som är könsstympade och de som riskerar att bli könsstympade.
  • Tagit fram informationsfilmer som riktar sig till utsatta, yrkesverksamma och vårdnadshavare.

Uppdraget har resulterat i vägledningen Våga se. Vägledningen tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning, lärdomar från andra länder samt resultat från en nationell enkätundersökning till yrkesverksamma som Länsstyrelsen Östergötland har genomfört som en del av regeringsuppdraget. Vägledningen tar också upp forskning och erfarenhetsbaserade kunskaper för att bidra till att myndigheter och yrkesverksamma ska kunna ge stöd till utsatta flickor och kvinnor och förebygga att fler drabbas.

I regeringsuppdraget har vi i flera olika sammanhang fått ta del av erfarenheter från både barn och vuxna som utsatts för könsstympning. Detta har skett både direkt i möte med kvinnor men också indirekt genom att erfarenheter förmedlats från yrkesverksamma.

För att vägledningen ska vara tillgänglig för alla yrkesverksamma, har Länsstyrelsen Östergötland även webbanpassat vägledningen. Länsstyrelsen har också tagit fram informationsfilmer till yrkesverksamma, unga och vårdnadshavare.