Myndighetsnätverket

En del av Länsstyrelsens arbete innebär att vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. De flesta myndigheter som ingår i nätverket har pågående eller avslutade uppdrag gällande hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Inom flera av myndigheterna är området integrerat i den dagliga verksamheten utifrån tidigare eller pågående uppdrag.

Syftet med Myndighetsnätverket är att skapa förutsättningar för att respektive myndighets insatser ska få större genomslag och förutsättningar att kunna bidra till en långsiktig förändring för barn och unga. Det är även till för att bidra till att myndigheter koordinerar insatser och samverkar med varandra inom området.

Nätverket har sin bakgrund i regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) i vilken en rad uppdrag gällande hedersrelaterat våld riktades till flera olika myndigheter. Regeringens senaste Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 2009/10:229) resulterade i ytterligare uppdrag för nationella myndigheter rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Detta ledde till att Länsstyrelsen Östergötland bildade ett nationellt nätverk för att samordna myndigheternas insatser inom området. 

Behovet av nationell samordning där myndigheter bl.a. kan dela erfarenheter av sina respektive uppdrag och insatser samt få kännedom om det arbete som pågår har visat sig vara stort. Länsstyrelsen Östergötland fortsätter att leda Myndighetsnätverket inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att aktivt främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor där Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för samordningen och redovisningen av uppdraget.

Klicka här för att ladda ner en publikation om Myndighetsnätverket och de insatser som gjorts inom en rad myndigheter under åren 2007-2015

I det nuvarande nätverket ingår följande myndigheter

Arbetsförmedlingen, Barnafrid (Linköpings universitet), Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Center mot våldsbejakande extremism, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, KriminalvårdenLänsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne län, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för stöd till trossamfundMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nationellt centrum för kvinnofrid, , Polisen, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Sveriges Kommuner och Landsting, Utrikesdepartementet samt Åklagarmyndigheten.