Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har tre utvecklingscentrum som har i uppgift att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden. Därutöver utövas rättslig uppföljning och tillsyn. Utvecklingscentrumen svarar för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden.

Utvecklingscentrum Göteborg har följande ansvarsområden: våldsbrott inklusive fridskränkning, ofredande och olaga hot, sexualbrott samt lagarna om könsstympning och kontaktförbud. Utvecklingscentrumet arbetar vidare med ärenden om människohandel, kriminaltekniska frågor, inklusive DNA, rättsintyg samt barnkonventionen. Utvecklingscentrum Göteborg handlägger dessutom brottsofferfrågor.

Åklagarmyndigheten och Utvecklingscentrum Göteborg har genom åren genomfört en rad insatser och projekt gällande hedersrelaterat våld. Det har bland annat handlat om samverkan och kompetensutveckling mellan myndigheter kring hedersrelaterat våld. Åklagarmyndigheten har vidare tagit fram en tredagars utbildning för myndigheten (vidareutbildningen Hedersrelaterat våld) som sedan 2006 erbjudits samtliga åklagare vid Åklagarmyndigheten. Utvecklingscentrum Göteborg har även utarbetat Hedersrelaterat våld – Handbok (2006) för hantering av hedersrelaterat våld. År 2013 publicerade Utvecklingscentrum Göteborg en rapport om hedersproblematik vid brott i nära relation. Det har även genomförts en utbildning tillsammans med Polismyndigheten och Länsstyrelsen Östergötland om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap och barnäktenskap som trädde i kraft den 1 juli 2014, för åklagare specialiserade på brott som rör våld i nära relation. Gällande könsstympning har arbete skett genom informationsspridning i form av en broschyr.