Barnombudsmannen

Barnombudsmannen arbetar löpande med att företräda barns och ungas rättigheter med utgångspunkt i i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) samt bevaka hur barnkonventionen följs i samhället. Barn som upplever hedersrelaterat våld har samma rättigheter som alla andra barn enligt artikel 2 i Barnkonventionen och Barnombudsmannen anser att det är av stor vikt att deras rättigheter tillgodoses.

För att stödet ska förbättras för barn och unga som upplevt våld är det viktigt att lyssna på barn och unga med egen erfarenhet för att ta reda på vad de anser behöver prioriteras.
Barnombudsmannen har inom ramen för arbetet med årsrapporten Signaler (2012) samtalat med barn och unga som upplevt våld i nära relationer och där barnen bland annat haft erfarenhet av att leva i familjer med hedersnormer. Barnombudsmannen har i sin tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) välkomnat den skärpta lagstiftningen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Barnombudsmannen har även påpekat att myndigheten anser att skyddet mot barnäktenskap fortfarande är för svagt. Barnombudsmannen har även varit aktiva i debatten mot könsstympning bland annat med de nordiska barnombudsmännen och barnmedicinska experter. Barnombudsmannen har även framfört sin hållning i frågan om könsstympning i ett gemensamt uttalande tillsammans med de nordiska barnombudsmännen och barnmedicinska experter.