Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Inom området hedersrelaterat våld och förtryck har myndigheten granskat olika aspekter av hur rättsväsendet hanterar problematiken, exempelvis genom utvärderingar och studier om hur rättsväsendets myndigheter arbetar med detta område.

Brå fick i uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer som lanserades 2007. Resultaten har redovisats i rapporterna; Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
En första uppföljning av regeringens handlingsplan (2010:4)Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag (2010:18).

Brå har också gjort en utredning om hur polisen utreder hedersrelaterat våld och förtryck efter förfrågan från dåvarande Rikspolisstyrelsen Polisens utredning av hedersrelaterat våld, (Brå 2012).