Kriminalvården

Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott. Kriminalvården har under senare år alltmer uppmärksammat problem kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndigheten har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka möjligheterna att arbeta återfallsförebyggande med klienterna, stärka skyddet för brottsoffer under klienternas verkställighet samt samverka med andra samhällsaktörer. Såväl lokala som nationella insatser har genomförts och hedersrelaterat våld och förtryck har varit fokus under Kriminalvårdens nationella utbildningsinsats om brottsofferperspektiv.

Kunskaps- och forskningsöversikten Hedersrelaterat våld och förtryck, en kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer, publicerades 2015. Den avser att ge underlag för Kriminalvårdens fortsatta satsningar på området. Kriminalvården kommer fokusera på relevanta faktorer som kan ge bättre förutsättningar för bland annat bedömning av risk och behov av insatser och för utvecklandet av verkningsfulla insatser som kan förhindra nya brott och minska återfall i brott.

2018 publicerades rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna, en forskningsstudie där man jämfört hedersvåldsdömda med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrottsdömda klienter.