Länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne län

Länsstyrelserna bedriver sedan 2003 i uppdrag att arbeta aktivt för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelserna ger stöd till regionala och lokala myndigheter och aktörer i det civila samhället för insatser som syftar till en ökad kunskap och medvetenhet om hedersrelaterat våld och förtryck, samt utveckling av metoder och särskilda resurser. Målet är att förbättra kompetensen och handlingsförmågan hos yrkesverksamma som möter unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i olika grader samt tillvarata det civila samhällets kompetens och engagemang, inte minst avseende tidigt upptäckt. Länsstyrelserna har i detta arbete uppmärksammat och verkat för att öka kunskapen om unga som gifts mot sin vilja samt könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelserna ger också stöd till utveckling av resurser för stöd och skydd till utsatta personer. Länsstyrelserna fyller en viktig funktion för såväl lokal och regional samordning som nationell samverkan mellan olika sorters aktörer.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i Skånes län har sedan 2006 i uppdrag från regeringen att tillsammans ge stöd till myndigheter och idéburna organisationer över hela landet för utveckling av skyddat boende för personer som behöver skydd på grund av att de riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck liksom tvångsäktenskap och/eller barnäktenskap. Rapporten Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av stöd till utveckling 2006–2014 (Länsstyrelserna) lämnades till regeringen hösten 2014.