Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

Myndigheten ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck berör myndigheten genom att den hedersrelaterade problematiken påverkar ungas levnadsvillkor och myndigheten har i uppdrag att samla kunskap om ungas levnadsvillkor samt genom sitt arbete bidra till att alla unga har goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under perioden 2008-2012 haft uppdrag gällande hedersrelaterat våld. Inom ramen för de uppdragen har flera rapporter tagits fram (Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen, 2009), Rätt att välja (Ungdomsstyrelsen, 2010), Av egen vilja (Ungdomsstyrelsen, 2010), Äkta makar (Ungdomsstyrelsen, 2012)). Med unga som målgrupp har även broschyren Får jag gifta mig med vem jag vill? tagits fram på nio olika språk. Parallellt med de utrednings- och kartläggningsuppdrag som myndigheten haft har myndigheten även haft i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser (Redovisning av uppdragen: Viljan att förebygga äktenskap mot någons vilja (Ungdomsstyrelsen, 2011) och Mot någons vilja (Ungdomsstyrelsen, 2012)). Efter 2012 har myndigheten haft ett bredare uppdrag om unga, maskulinitet och våld samt ett uppdrag att stimulera kommuner till att initiera ett våldsförebyggande arbete och använda någon av de program på området som visat effekt.

Myndigheten har även ett uppdrag, med koppling till frågan om hedersrelaterat våld och förtryck, som handlar om att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.