Skolverket

”Det handlar om att stärka förskolans och skolans personal”

Intervju med Tommy Eriksson, undervisningsråd på Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

På vilket sätt har Skolverket arbetat med uppdrag om hedersrelaterat våld
och förtryck?
Skolverket har haft uppdrag om hedersrelaterad problematik under flera år. Förutom riktade uppdrag uppmärksammas problematiken delvis inom ramen för de insatser som ska stärka skolans värdegrundsarbete mer generellt. Vi resonerar om hur frågan kan integreras och exemplifieras i våra bredare värdegrundssatsningar med fokus på främjande och förebyggande perspektiv.

Skolverket har anordnat kompetensutveckling om hedersrelaterad problematik i samarbete med ett antal lärosäten under 2009-2014. Att hantera hedersrelaterad problematik i skolan kräver ledning och samordning, det är därför viktigt att rektor/förskolechef är insatt i frågorna och kan ta det ansvar som krävs. Under de första omgångarna riktades därför utbildningen till rektorer och övriga skolledare. Därefter breddades målgruppen och kurserna har sedan 2011 även erbjudits till förskollärare, lärare, elevhälsa och övrig personal. Skolverket har även i samverkan med Läns-
styrelsen Östergötland och Stockholms Universitet anordnat fördjupningsutbildning till skolpersonal för dem som tidigare genomgått Skolverkets kompetensutveckling. Totalt har cirka 1000 personer deltagit sedan 2009, varav drygt 400 rektorer/förskolechefer.

Skolverket har tagit fram ett kortfattat stödmaterial om skolans ansvar och möjligheter vad gäller hedersrelaterad problematik. Berätta mer om innehållet
i materialet.
Stödmaterialet, Till rektor: Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter (Skolverket, 2010) som främst riktar sig till rektorer, har spridits till alla skolor i landet och delats ut vid utbildningar och konferenser. Det är ett övergripande material om skolans ansvar och möjligheter när det gäller området hedersrelaterad problematik. Det inleds med en mycket kort genomgång av vad hedersrelaterad kontext kan innebära och sen är fokus på vad skolan har för ansvar och möjligheter. Materialet lyfter bland annat rätten för alla elever att delta i all undervisning, inklusive t.ex. simundervisning och sex och samlevnad, rutiner för föräldrakontakt, hur man kan upptäcka utsatthet, att göra riskbedömningar samt kunskap om stöd och skydd
vid akuta situationer.

Hur kan skolan arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att lyfta in frågan i undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet?
– Förskolan och skolan är viktiga arenor för att arbeta främjande och förebyggande med frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter, jämställdhet, normer, begränsningar, våld och utsatthet. Det är inskrivet i de inledande övergripande delarna av läroplanen och centralt innehåll i flera kurs-, ämnes-, och ämnesområdesplaner. Det är också i förskolan och skolan som utsatthet kan upptäckas och då måste ett aktivt åtgärdande arbete sättas in. Frågor som rör hedersrelaterad problematik blir därför aktuella i förskolornas och skolornas verksamhet. Skolverkets insatser ska bidra till att utveckla detta arbete.

Hur kan skolan vara förberedd för att hantera elevärenden som berör hedersrelaterad problematik med exempelvis rutiner och samverkan?
Det handlar om att stärka förskolans och skolans personal i deras kunskap om denna typ av problematik, deras förmåga att se tecken och upptäcka utsatthet och att stärka deras handlingskraft när något händer. Det gäller att utgå från det enskilda fallet och verkligen lyssna på eleven och inte påverkas av föreställningar, generaliseringar eller kollektivisering. Det är också viktigt att förskolan och skolan har väl upparbetade rutiner för att hantera barn och elever som far illa och där är samverkan med andra myndigheter och aktörer centralt.
Arbetet för att motverka hedersrelaterad problematik måste knyta an till befintliga strukturer på skolan för att undvika arbete i parallella spår. Likabehandlingsplanen och rutiner kring barn som far illa är därför viktiga utgångspunkter i arbetet.