Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en myndighet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har bland annat till uppgift att ge kunskapsstöd och stöd till metodutveckling till personal i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen har haft flera uppdrag inom området, till exempel att kartlägga internationell forskning och förekomsten av hedersrelaterad problematik i Sverige, följa upp resultaten av insatser mot hedersrelaterat våld samt analysera behovet av vägledning och utvärdering inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och att förbättra
kompetensen inom dessa verksamheter.

Socialstyrelsen gav 2014 utbildningsmaterialet Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck för personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. År 2015 försågs hälso- och sjukvården med skriften Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning – en uppskattning av antalet och en webbutbildning om könsstympning. Myndigheten har också framställt ett handledningsmaterial om könsstympning för dem som arbetar med samhällsorientering för nyanlända. Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer samt den kompletterande Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2016) som omfattar hedersrelaterat våld.