Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund administrerar statsbidrag till trossamfunden, ger allmänt stöd till dem, samordnar deras roll i krisberedskapsfrågor och är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans. Nämnden är också ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor.

Myndigheten fick 2014 i uppdrag av regeringen att föra en dialog med trossamfunden om hur barn- och tvångsäktenskap ska förhindras samt utarbeta och genomföra en samhällsorienterad vidareutbildning om detta. Myndigheten arrangerade sju lokala hearings i landet dit trossamfund och församlingar var inbjudna att delta i en öppen diskussion kring uppdraget om den nya lagstiftningen på området. Utbildningen för vigselförrättare utformades som en heldagsutbildning i två separata moduler. En vägledning för trossamfund och vigselförrättare, motsvarande heldagsutbildningens tematik, togs fram och distribueras av myndigheten. Mer än trehundra vigselförrättare deltog i utbildningen.