Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL beaktar frågan om hedersrelaterat våld i t.ex. remissvar samt i det så kallade positionspapperet För kvinnofrid – mot våld i nära relationer antaget av förbundets styrelse i november 2013. SKL anser att arbetet mot hedersrelaterat våld är en viktig del i insatserna för kvinnofrid och mot våld i nära relationer samt att kunskapen om hedersrelaterat våld och konsekvenserna för individ och samhälle måste öka hos alla berörda myndigheter.

Ett av kongressens inriktningsmål är att SKL ska stödja medlemmarna i kvinnofridsarbetet. SKL leder ett nätverk för centrala kontaktpersoner som arbetar för kvinnofrid och mot våld i nära relationer inom kommuner, landsting och regioner. I samverkan med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland har SKL genomfört en gemensam satsning på ökad kompetens om könsstympning av flickor och kvinnor.