Nationella Kompetensteamet

År 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag från regeringen att utveckla kompetensteamet till ett nationellt kompetensteam. Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats.

Regeringsuppdrag – att utveckla ett nationellt kompetensteam

Utgångspunkten för det Nationella Kompetensteamet är vägledningsuppdraget Våga göra skillnad (U2011/4322/JÄM). År 2013 fick Länsstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla det kompetensteam som bildades till vägledningsuppdraget, till ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Uppdraget har förlängts till och med 2019 (S2017/07421/JÄM (delvis)) och ska slutredovisas den 29 mars 2019.

”Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland ett förnyat uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla det Kompetensteam som finns kopplat till vägledningsuppdraget. Syftet är att Kompetensteamet ska utvecklas till ett nationellt kompetensteam för att samordna och stödja arbetet mot tvångs- och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet ska även kunna bistå övriga berörda myndigheter och organisationer med kunskap och kompetens på området, samt verka för att befintliga nationella riktlinjer beaktas på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen Östergötland ska lämna in en slutredovisning där utvecklingen av myndighetssamverkan och redovisa eventuella förslag till åtgärder.”

Förutsättningarna för att ansvara, utveckla och driva det Nationella Kompetensteamet, bygger på erfarenheterna från de tidigare regeringsuppdrag Länsstyrelsen Östergötland ansvarat för sedan 2005.

Länsstyrelsen Östergötlands nationella regeringsuppdrag bidrar med olika delar till en helhet. Erfarenheterna av de tidigare uppdragen bidrar till att Länsstyrelsen kan göra en både djup och bred analys av behoven av kunskap, utveckling och åtgärder. Länsstyrelsen Östergötland vill betona vikten av att se på och genomföra uppdragen med utgångspunkt i en helhetssyn. De har legat till grund för och har varit delar av ett långsiktigt strategiskt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive att förhindra att unga ska bli gifta mot sin vilja, uppdragen har bidragit till att bygga upp kunskap och kompetens samt till att skapa nätverk och samarbete lokalt, regionalt och nationellt.

Det Nationella Kompetensteamet

Det Nationella Kompetensteamet som har bildats består av ett antal personer som har stora praktiska och teoretiska kunskaper samt erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamets arbete har omfattat kunskaps- och metodutveckling samt föreläsningar vid ett stort antal utbildningstillfällen.

En nationell stödtelefon

Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats. Till den kan yrkesverksamma och ideellt verksamma ringa för att få råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Samtalen till den nationella stödtelefonen ger både en bild av en omfattande och mycket allvarlig utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt synliggör kunskapsbehoven hos yrkesverksamma.