Uppdraget – Gift mot sin vilja

År 2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja.

Uppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) bestod av tre delar:

Informationsinsatsen inom regeringsuppdraget innefattade att utarbeta och sprida information riktad till unga, bland annat om relevant lagstiftning och till vem de kan vända sig till för att få stöd. Länsstyrelsen Östergötland tog då kontakt med Rikspolisstyrelsen (RPS), nuvarande Polismyndigheten. RPS hade i regeringsuppdrag att utveckla deras informationsinsats kring våld i nära relationer Kom till oss, med att synliggöra hedersrelaterad brottslighet.

Utbildningsinsatserna har genomförts runt om i landet och många gånger i samverkan med andra länsstyrelser, myndigheter och aktörer. Dessa insatser har varit både grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, vilka uttryck det kan ta sig och även riktade utbildningar, där yrkesverksamma har fått utbilning i hur just dem kan arbeta för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Den del som innefattat vara sammankallande för ett myndighetsnätverk kan du hitta mer information om här.

I april 2014 fick Länsstyrelsen Östergötland ett förlängt uppdrag att se över och förstärka en pågående informationsinsats till unga i den del den gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap (2014/2666/UC). Bakgrunden till det uppdraget var den propositionen Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (Prop. 2013/14:208) som resulterade i den lagstiftning som trädde ikraft juli 2014.