Våga göra skillnad

För att värna barn och ungas rättigheter är det viktigt att stärka yrkesverksamma som på olika sätt kommer i kontakt med utsatta barn och unga. Länsstyrelsen möter genom sina uppdrag och projekt engagerade och kompetenta personer som har ansvar för att ge stöd, vård och skydd till utsatta barn och unga.

Under de fem år som gått sedan Länsstyrelsen Östergötland fick regeringsuppdrag att ta fram Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja (2011:14) (IJ2010/961/JÄM) har Länsstyrelsen bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete på nationell nivå för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) genom främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Detta arbete har skett dels tillsammans med de sex pilotkommunerna som knöts till uppdraget och dels tillsammans med många andra kommuner runt om i landet. Länsstyrelsen har bland annat utvecklat metoder, till exempel genom att ta fram en modell för hur det konkret går att arbeta på lokal nivå Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (2014:08), en handbok Man vill ju finnas – En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter (2014: 25) och Född till att göra skillnad, en empowermentbok till unga tjejer där en ung kvinna mot bakgrund av sin tioåriga resa till ett självständigt liv, ger råd såväl till andra ungdomar som till myndighetspersoner om villkoren och möjligheterna för en förändring.

Erfarenheter av arbetet

Länsstyrelsen hade följande utgångspunkter för detta uppdrag:

  • De utsattas situation och behov.
  • Att de utsatta barnen och ungdomarna har en särskild utsatthet som följd av att de står i en beroendeställning till sina föräldrar och av att våldet ofta sker i hemmet eller i ett privat sammanhang.
  • Att arbetet ska bygga på forskning och erfarenhetsbaserade kunskaper.
  • Att principen om likhet inför lagen innebär att inga barn eller unga ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet och/eller sexuell läggning.

De två viktigaste erfarenheterna av detta uppdrag var att utifrån ökad kunskap blev pilotkommunerna medvetna om de faktiska brister som fanns på lokal nivå. För det andra att det kompetensteam som bildades fick ta del av kommuners erfarenheter och rutiner för att ge utsatta barn och unga stöd och skydd. En av dessa kommuners dokumenterade och systematiserade erfarenheter användes för att synliggöra det rättsliga stöd som finns i lagar, allmänna råd och handböcker för att ge barn och unga i målgruppen adekvat stöd och skydd. Det var kombinationen av en kommuns praktik och erfarenheter och Länsstyrelsen Östergötlands kunskaper som gjorde det möjligt att göra ett metodutvecklande arbete baserat på teori och praktik. Lika viktigt var det löpande stöd som Länsstyrelsen Östergötland gav pilotkommunerna i de ärenden som pilotkommunerna kände en osäkerhet kring. Länsstyrelsen Östergötland fanns också tillgänglig för stöd kring frågor som rörde det långsiktigt strategiska utvecklingsarbetet på lokal nivå.