Beviljade projekt 2016

Länsstyrelsen Östergötland har i uppdrag att lämna stöd till nationella eller länsöverskridande insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget omfattar även insatser som syftar till att motverka att unga blir gifta mot sin vilja.

Organisation: Acting for Change

Insats: Bygga broar – med barn och unga I centrum
Kategori av insats: Spridning av metod och utbildningsmaterial. Framtagande och testning av föräldraskapsstöd. Nätverk, handledning och koordinering av viktiga resurspersoner ska utvecklas.
Tidsperiod: 2016-08-15 till 2017-08-15
Belopp: 676 000 kr
Berörda kommuner: Lund, Hörby, Halmstad, Falkenberg, Västra Hisingen, Angered, Borås

Kortfattad beskrivning:
Bygga broar har tidigare år utvecklat ett utbildningskoncept riktat till pedagoger och andra inom förskolan till årskurs 3 med målsättningen att öka pedagogernas kompetens att föra processinriktade värdegrundsdialoger med föräldrar om bl a barnuppfostran, sexualitet och familjebildning. Projektet syftar till en vidare spridning av utbildningskonceptet till övriga Halland, Borås och stadsdelen Angered samt fortsatt koordinering av insatserna i Lund, Hörby, Halmstad och Västra Hisingen.

Arbetet avser också en vidareutveckling av utbildningskonceptet till ett föräldraskapsstöd i samverkan med bland annat socialtjänsten och ABF Halland för att nå föräldrar på andra arenor än förskola och skola. Ansökan har också särskilt fokus på att utveckla strategier för förebyggande och åtgärdande insatser i Västra Hisingen samt att handleda, koordinera och skapa nätverk mellan de nyckelpersoner/resurser som är särskilt lämpade att vidareutveckla kompetensinsatserna lokalt. Under hösten 2015 genomförde Hörby en fem dagarns utbildning i ”Processinriktad värdegrundsdialog – med barnen i centrum”, det finns en önskan om att fortsätta utbildningssatserna under hösten 2016. Målet är att främja en konstruktiv integrationsprocess, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka barn och ungas känslor av inkludering.

Organisation: Kvinnors Nätverk

Insats: Om unga kvinnors situation på asylboenden
Kategori av insats: Utbildningsinsats för ensamkommande flickor
Tidsperiod: 2016-10-01 till 2017-09-30
Belopp: 681 000 kr
Berörda kommuner: Nationellt (Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen är verksam på nationell nivå, med säte i Stockholm)

Kortfattad beskrivning:
Under 2015 sökte totalt 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Utan att bortse från de individuella erfarenheterna och individuella variationer som naturligtvis finns inom gruppen, så finns det behov på gruppnivå som måste belysas och tillgodoses. De flickor och unga kvinnor som kommer till Sverige riskerar både att utsättas för rasism och sexism från majoritetssamhället och för begränsningar, kontroll och kränkningar utifrån traditionella värderingar om t.ex. könsroller, kropp, sexualitet och relationer. Värderingar som har en tendens att förstärkas i homogena grupper, t.ex. på asylboenden. Nyligen har lyfts flera exempel på hur kvinnor och flickor utsätts för övergrepp och kränkningar på vissa asylboende, från andra på boendet, dessutom utan att personalen reagerar eller agerar.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla ett underlag/material för att arbeta med asylsökande flickor och unga kvinnor i frågor om rättigheter, heder och könsnormer för att öka kunskapen och ändra attityder och på så sätt öka målgruppens livsutrymme och förebygga och minska förekomsten av hedersrelaterat förtryck och våld och tvångsäktenskap.

Organisation: Kvinnorättsförbundet

Insats: Visste du det?
Kategori av insats: Utbildning/Informationsspridning
Tidsperiod: 2016-06-15 till 2017-06-14
Belopp: 400 000 kr
Berörda kommuner: Malmö, Lund, Staffanstorp, Landskrona, Helsingborg och Göteborg, Mölndal, Borås

Kortfattad beskrivning:
Organisationen beskriver att deras målgrupp (unga mellan 13-25 år samt föräldrar med irakisk, afgansk och kurdisk bakgrund) ofta saknar kunskap om den nya lagstiftningen om tvångs- och barnäktenskap som trädde i kraft 1 juli 2014. Syftet med insatsen är att informera om den nya lagstiftningen till ca 2000 familjer med utländsk bakgrund, samt att 500 ungdomar ska få samma information muntligen på sina skolor. Detta för att målgruppen ska förstå konsekvenserna av tvångs- och barnäktenskap, och dessutom informeras om vilka möjligheter som finns att förändra sitt liv för den som utsatts för tvångs- och barnäktenskap. För att genomföra projektet kommer organisationen sprida informationen genom informationskvällar, diskussionsmöten, individuella samtal/rådgivning, radiosändning, TV-program och informationsblad på tre olika språk (svenska, persiska/dari och kurdiska).

Organisation: Rädda Barnen

Insats: Det handlar om kärlek
Kategori av insats: samverkan och utbildning
Tidsperiod: 2016-04-01 till 2016-12-31
Belopp: 670 000 kr
Berörda kommuner: Östergötland, Västmanland och Sörmland

Kortfattad beskrivning:
Det handlar om kärlek är en samverkansmodell som i nuläget är verksamt i ca 50 kommuner. Målet med samverkansmodellen är att sprida information om barn- och ungas rättigheter samt att sprida kunskap om var i samhället barn och unga kan söka stöd om en utsätts hedersrelaterat våld och förtryck. Genom samverkansmodellen står myndigheter och frivilligorganisationer sida vid sida för att informera och sprida kunskap om sin verksamhet och för att öka förtroendet bland unga som behöver stöd och vägledning.

Rädda Barnen ser ett fortsatt behov att konsolidera det lokala arbetet med modellen för att kommuner på sikt ska kunna bli autonoma i sitt arbete med samverkansmodellen. Rädda Barnens projekt syftar till en gemensam samordning av länen Östergötland, Västmanland och Sörmland. För att genomföra detta önskar organisationen anställa en samordnare/projektledare för att kunna stödja och vägleda samverkansgrupperna så att de kan etablera och utveckla Det handlar om kärlek och samverkansmodellen. Projektledaren kommer även att arbeta för att stödja skolor i praktiska detaljer samt tillhandahålla pedagogiskt material för projektet, samt att kvalitetssäkra projektet. Planen är att fortsättningsvis inkorporera insatser för motverkande av könsstympning i modellen och att höja kunskapsnivån kring detta i samverkansgrupperna. Likaså arbetet med pojkars dubbla roller som båda offer och förövare. Organisationen ser även ett behov av att stödja och bedriva påverkansarbete regionalt/lokalt där Det handlar om kärlek och det förebyggande arbetet behöver kopplas ihop med kommunens handlingsplaner för att den utsatta ska kunna på hjälp och stöd. Projektledaren kommer även att arbeta för att förankra modellen långsiktigt i kommunerna.

Insatsens övergripande syfte är att genom aktiv samverkan mellan myndigheter (polis, socialtjänst), andra organisationer, frivilligorganisationer och skolan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck mor barn och ungdomar. Genom detta ska målgruppen få ökat förtroende för vuxenvärlden och dessutom ökad kunskap om sina rättigheter. Yrkesverksamma som möter barn och ungdomar ska få ökad kunskap och kompetens inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen kommer även att bjuda in till värderings- och attitydövningar i samband med skolveckor.

Organisation: TRIS- tjejers rätt i samhället

Insats: Förebygg i tid – att arbeta med tjejgrupper inom särskolan
Kategori av insats: Spridning av framtaget utbildningsmaterial, samt utbildning och handledning vid användandet av materialet.
Tidsperiod: 2016-09-01 till 2017-09-01
Belopp: 571 241 kr
Berörda kommuner: Nationellt

Kortfattad beskrivning:
Projektet syftar till att sprida, utbilda och handleda i TRIS tjejgruppsmaterial till gymnasiesärskolor för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att minst fyra kommuner i fyra olika län ska börja använda sig av materialet i sina gymnasiesärskolor och att dessa erbjuda utbildning och handledning i materialet. Målet är även att öka kunskapen bland yrkesverksamma om målgruppen unga med en intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Det befintliga tjejgruppsmaterialet har under 2015 testats i tre kommuner för fyra grupper, där över 90 % av de deltagande tjejerna uppger i en utvärdering att de tyckt bra om tjejgrupperna och övningarna.

Organisation: Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

Insats: STOPP – ett treårigt nationellt projekt mot barn- och tvångsäktenskap
Kategori av insats: Utbildning av kommunala politiker och tjänstemän
Tidsperiod: 2016-08-01 till 2017-07-31
Belopp: 637 285 kr
Berörda kommuner: Nationellt (30 kommuner)

Kortfattad beskrivning:
GAPF ansöker om stöd för att genomföra det första året i det treåriga nationella STOPP-projektet vars syfte är att – genom kvalificerad utbildning av dels förtroendevalda i kommunala social- och utbildningsnämnder och dels ansvarig personal inom den kommunala socialtjänsten och utbildningsverksamheten i frågor kring barn- och tvångsäktenskap, bortförda barn och ungdomar samt hedersrelaterat våld och förtryck – motverka och förebygga barn- och tvångsäktenskap samt annat hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar barn och unga i Sverige.

STOPP-projektet tar dels sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barnets rättigheter, dels i de erfarenheter som GAPF vunnit i det tidigare projektet Bortförda barn som genomfördes 2013-2014 i 29 högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Resultaten från Bortförda barn-projektet visar bland annat att det råder brist på kontroll av vad som hänt elever som försvinner under skolloven. Vidare att barn som försvunnit inte anmäls och att samarbetet mellan skola och socialtjänst brister. Personal inom förvaltningar och myndigheter upplever rädsla för att klassas som rasister om de kommenterar eller agerar mot problematiken kring hederskultur. Skolpersonal har dessutom ofta negativa erfarenheter när det gäller socialtjänstens, UDs m fl förmåga att agera och samarbeta kring bortförda barn. Ideella organisationer träder ofta in för att bistå drabbade individer när samhällets insatser brister eller uteblir.