Information för dig som beviljats medel

Här hittar du viktig information rörande insatser som beviljats medel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt att motverka att unga gifts mot sin vilja.

Under genomförandet av insatsen kan vissa förändringar ske i förhållande till ansökan och genomförandeplan. I dessa situationer är det viktigt att ni kontaktar Länsstyrelsen för ett godkännande av förändringen innan den genomförs.

Det är viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen om:

•  Startdatum för insatsen ändras (tidigare- eller senareläggs).
•  Tidsperioden för insatsen ändras.
•  Ni önskar ändra datum för del- och/eller slutrapportering.
•  Kontaktperson eller firmatecknare ändras.
•  Ni önskar göra ändringar gällande omfördelning av kostnadsposter.
•  Förändringar av budget.
•  Ni önskar göra förändringar avseende syfte och genomförande.

Revisorsintyg

Frivilligorganisationer eller stiftelser, som beviljats 200 000 kronor eller mer för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja, har möjlighet att söka upp till 5 000 kronor för revison.

Företrädelsevis görs ansökan om kostnad för revison som en budgetpost direkt i ansökan om medel. Alternativt kan ansökan göras separat på särskild ansökningsblankett.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska skriftligen intyga att den ekonomiska redovisningen av de medel som Länsstyrelsen beviljat är tillförlitliga och räkenskaperna rättvisande. Revisorn ska även intyga att medlen använts i enlighet med de villkor som framgår i länsstyrelsernas skrift Vägledning för organisationer. Detaljerad information om revisorsintyg hittar du i Anvisningar för revisor. Dessa hittar du under sidan Mallar och blanketter.