Rapportering och ekonomisk redovisning

Projektet ska återrapporteras till Länsstyrelsen när insatsen är avslutad. Datum för slutrapportering är fastställda i beslutsbrevet.

Återrapporteringen består av en redogörelse för insatsens genomförande och en ekonomisk redovisning. Slutrapporten ska skrivas i avsedd mall och sändas både per e-brev och underskriven av firmatecknare per post. Denna hittar du under sidan Mallar och blanketter.

Försenad eller utebliven rapportering kan innebära återkrav av utbetalda medel. Icke godkänd slutrapportering kan innebära att Länsstyrelsen kräver tillbaka redan utbetalda medel och att insatsen stoppas. Detsamma gäller för icke godkänd ekonomisk redovisning.

Dokument att inlämnas vid slutrapportering:

  • Komplett och av firmatecknare underskrivet slutrapporteringsformulär (insändes digitalt och per post).
  • Utdrag från bankkonto.
  • Utdrag från bokföringsprogram eller ekonomisystem.