Rapportering och ekonomisk redovisning

Projektet ska återrapporteras till Länsstyrelsen vid två tillfällen, dels efter ungefär halva tidsperioden, dels när insatsen är avslutad. Datum för del- och slutrapportering är fastställda i beslutsbrevet.

Återrapporteringen består av en redogörelse för insatsens genomförande och en ekonomisk redovisning. Delrapport och slutrapport ska skrivas i avsedda mallar och sändas både per e-brev och underskriven av firmatecknare per post. Dessa hittar du under sidan Mallar och blanketter.

Försenad eller utebliven rapportering kan innebära återkrav av utbetalda medel eller att nya medel inte kan rekvireras. Icke godkänd del- eller slutrapportering kan innebära att Länsstyrelsen kräver tillbaka redan utbetalda medel och att insatsen stoppas. Detsamma gäller för icke godkänd ekonomisk redovisning.

Dokument att inlämnas vid del- och slutrapportering:

  • Komplett och av firmatecknare underskrivet del- eller slutrapporteringsformulär (insändes digitalt och per post).
  • Utdrag från bankkonto.
  • Utdrag från bokföringsprogram eller ekonomisystem.