Utbetalning av medel

Beviljade medel utbetalas i enlighet med Länsstyrelsens beslutsbrev. Huvudregeln är att frivilligorganisationer och stiftelser kan rekvirera hälften av beviljat belopp i samband med att insatsen startar. Resterande medel rekvireras vid slutrapportering av insatsen. Myndigheter och kommuner kan rekvirera totalsumman av beviljat belopp vid slutrapportering av insatsen.

Medlen utbetalas inte per automatik utan måste rekvireras. Rekvirering görs på avsedd blankett och ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader från starten av insatsen (gäller inte kommuner och myndigheter som endast kan rekvirera vid avslutad insats). Om rekvireringen inte har gjorts i tid, upphör rätten till de beviljade medlen.

För utbetalning måste rekvisitionsblanketten vara fullständig och korrekt ifylld. Det är viktigt att plus- eller bankgironummer överensstämmer med det bankkonto som angetts i ansökan, liksom att rekvisitionen är undertecknad av behörig firmatecknare.

För detaljerad information om utbetalning och rekvirering av medel, se Vägledning för organisationer. Rekvisitionsblankett och vägledningen hittar du under sidan Mallar och blanketter.