Villkor för ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen ska göras enligt god bokförings- och redovisningssed. Den ska vara tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget har följts.

Den ekonomiska redovisningen görs i de avsedda formuläret för slutrapportering och ska ske i enlighet med de godkända budgetposter och summor som fastställts i beslutet och/eller eventuella förändringar som gjorts i överenskommelse med Länsstyrelsen.

Av den ekonomiska redovisningen ska framgå:

•  Vilken organisation som är huvudman för insatsen.
•  Vilken/vilka organisationer som genomfört insatsen.
•  Vilken insats som genomförts med medel av medlen.
•  Vilken tidsperiod redovisningen avser.
•  Eventuell medfinansiering.

För detaljerad information om rapportering och ekonomisk redovisning, se Vägledning: Om projektmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck under sidan Mallar och blanketter.