Söka medel

Länsstyrelsen Östergötland har ett nationellt uppdrag att fördela medel till nationella eller länsöverskridande insatser för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som att unga blir gifta mot sin vilja. Nedan följer information om fördelning av dessa medel.

I dagsläget finns inga planerade utlysningar.

Stöd kan sökas till insatser med följande inriktningar:

 • Utbildning för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer (och andra berörda aktörer).
 • Utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (i första hand kommuners och andra myndigheters) ordinarie verksamheter.
 • Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå.
 • Insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna.
 • Insatser som fångar upp ett aktivt deltagande och organiserar dem som själva riskerar att utsättas för hot och våld.
 • Insatser som stimulerar bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med målgruppen.
 • Insatser där homo-, bi- och transsexuella personer utgör målgrupp.

Enligt regeringens direktiv ska alla insatser ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och i FN:s konvention om barnets rättigheter ska särskilt beaktas i ovan nämnda insatser.

Vem kan söka?

 • Frivilligorganisationer (kan söka för hela projektbudgeten).
 • Stiftelser (kan söka för hela projektbudgeten).
 • Kommuner (kan söka för halva projektbudgeten).
 • Myndigheter (kan söka för halva projektbudgeten).

Stöd kan beviljas till:

 • Projekt eller insatser som omfattar minst två län.
 • Kortare eller längre projekt upp till 12 månader (plus 2 mån. för redovisning).
 • En enstaka insats exempelvis en utbildningsdag, ett seminarium eller en konferens.
 • Projekt/insatser som drivs av en myndighet, en kommun, en frivilligorganisation/stiftelse eller gemensamt av dessa.
 • Kostnader för revision upp till 5.000 kr, gäller endast frivilligorganisationer/stiftelser. Se anvisningar för revisorsintyg.

Stöd beviljas inte till:

 • Enskilda personer.
 • Vinstdrivande företag.
 • Politiska partier.
 • Ordinarie verksamhet eller allmänna investeringar.
 • Projekt/insatser som har ett kommersiellt syfte, t.ex. att söka bidrag för tryckkostnader för en bok eller för produktion av en film som man avser att sälja.
 • Stöd till utveckling av skyddat boende.
 • Utlandsresor.

För stöd till:

Här hittar du samtliga blanketter rörande nationella projektmedel.