Söka medel

2020-12-06 – Utlysningen av projektmedel är nu avslutad och de projekt som har beviljats medel har meddelats. Nedan följer information om fördelning av dessa medel.

Utgångspunkten är regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017—2026 (Makt, mål och myndighet —feministisk politik för en jämställd framtid, (2016/17:10)). Ett barnrättsperspektiv är centralt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och barns rättigheter ska särskilt beaktas.

Stöd kan sökas till insatser med följande inriktningar:

 • Projekt som studerar hur och var man når föräldrar i förebyggande syfte (ej indikativt stöd) till exempel genom föräldrastöd och samhällsintroduktion – även effekt på barnen ska belysas.
 • Projekt kring långsiktigt stöd och eftervård för personer som varit placerade på skyddade boenden.
 • Projekt kring hur asylsökande barn (inklusive ensamkommande barn) kan få information om sina rättigheter.
 • Projekt inom hälso- och sjukvård med fokus på insatser tidigt i barns liv.

Enligt regeringens direktiv ska alla insatser ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och i FN:s konvention om barnets rättigheter ska särskilt beaktas i ovan nämnda insatser.

Särskilt prioriterade är ansökningar som:

 • Projekt som har potential att spridas nationellt
 • Projekt som är länsöverskridande.
 • Projekt som tar stöd av externa forskare för att forma metoder och insatser samt löpande utvärdera effekten.

Vem kan söka?

 • Frivilligorganisationer
 • Stiftelser
 • Kommuner
 • Statliga myndigheter
 • Region och Landsting

Vi ser gärna att kommuner, region/landsting och myndigheter söker för projekt som kan integreras i ordinarie verksamhet.

Krav

De som beviljas projektmedel förutsätts arbeta aktivt med ett:

 • Barnrättsperspektiv
 • Jämställdhets- och genusperspektiv, inklusive HBTQ
 • Jämlikhet och icke-diskriminering, exempelvis tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Barnperspektiv och koppling till barns hälsa och utveckling

Hur detta arbete bedrivs rent generellt i organisationen, samt hur samtliga perspektiv kommer att finnas med specifikt i den insats som ni söker medel för ska beskrivas i ansökan.

Stöd beviljas inte till:

 • Enskilda personer.
 • Vinstdrivande företag.
 • Politiska partier.
 • Projekt/insatser som har ett kommersiellt syfte, t.ex. att söka bidrag för tryckkostnader för en bok eller för produktion av en film som man avser att sälja.
 • Stöd till utveckling av skyddat boende.
 • Utlandsresor.

Praktisk information

Insatser som beviljas medel ska vara tidsbegränsade och pågå från och med december 2019 och slutredovisas senast 2020-11-16.

 • Ansökan ska skickas in både digitalt och i pappersform. Originalet ska undertecknas av behörig firmatecknare.
 • Ansökan ska ha inkommit senast 2019-11-13.
 • Protokoll från nämndsammanträden och andra beslutsprotokoll kan kompletteras senast 21 november, däremot ska själva ansökan ha inkommit senast 13 november.
 • Beslut meddelas sökande senast 2019-11-27.
 • Efter beslut om godkänd projektansökan betalas hela det beviljade beloppet ut i december.

Ansökan skickas in digitalt till eva.asmar@lansstyrelsen.se och i pappersform till:

Länsstyrelsen Östergötland
Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Eva Asmar
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

För regionala insatser i landets övriga län, se respektive länsstyrelses webbplats.

Här hittar du samtliga blanketter rörande nationella projektmedel.