Pågående och nyligen avslutade utredningar på Regeringskansliet

Här nedan redovisas några av de utredningar som pågår på Regeringskansliet och som även delvis berör området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsutredningen (U 2014:06)

Regeringen har sedan 2007 genomfört en omfattande satsning på jämställdhet. Totalt 2,6 miljarder kronor har satsats på jämställdhetsintegrering och olika insatser för att stimulera, utveckla och skynda på förändringsarbete för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsutredningen har fått i uppdrag att:

 • Beskriva och analysera utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män de senaste 10 åren på nationell och regional nivå. Beskrivningen ska ses i ljuset av samhällsutvecklingen under perioden.
 • Analysera om jämställdhetspolitiken har genomförts och följts upp på ett effektivt sätt och lägga förslag på om hur genomförandet och uppföljningen kan effektiviseras.
 • Se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna och bedöma om det finns behov av att justera eller förtydliga dessa.
 • Utredningen ska redovisa sitt arbete senast 10 oktober 2015.
 • Utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle (U 2014:04)

I uppdraget till utredningen ingår bland annat att lämna förslag till hur organisationernas möjligheter att delta i offentlig upphandling kan förbättras.
Utredningen ska redovisa sitt arbete senast 29 februari 2016.

Utredningen om översyn om tvångsvård av barn (S 2012:07)

Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU.
Utredningen ska bland annat göra en övergripande översyn av bestämmelserna om tvångsvård av barn och unga enligt LVU. Av direktiven framgår att även vissa frågor som rör socialtjänstlagen. Genom tilläggsdirektiv har utredningen dessutom fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag. Utredningen har redovisat sitt arbete den 30 juni 2015  och lämnat sina förslag i betänkandet SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslagen är nu ute på remiss.

En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform Vårdnadsutredningen (Ju 2014:14)

En särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren ska följa upp och undersöka hur reglerna har fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift för utredaren är att kart- lägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. I uppdraget ingår att ta ställning till bl.a.:

 • Om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras.
 • Hur föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning i mål omvårdnad, boende och umgänge kan utvecklas och förbättras.
 • Hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas.
 • Vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att risk- bedömningar görs i tillräcklig utsträckning och att dessa bedömningar är av hög kvalitet.
 • Vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra och effektivisera hanteringen av frågor om överflyttning av vårdnad när det förekommit allvarligt våld i familjen.
 • Om det behöver införas särskilda forumregler för situationer när barn och föräldrar har skyddade personuppgifter.
 • Om det finns behov av åtgärder för att stärka kompetensen vid handläggning av frågor om vårdnad, boende och umgänge.
 • Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs.
 • Uppdraget ska redovisas senast den 28 oktober 2016.
 • Sexualbrottsutredningen (Ju 2014:21)

I uppdraget och översynen ingår bland annat att överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell och om det bör införas ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våld- täkt. Utredningen ska också granska hur de brottsbekämpande myndigheterna och rättsväsendet i övrigt hanterar ärenden om våldtäkt. Det gäller bland annat bemötande och stöd till brottsoffer. Utredningen ska bl.a.:

 • Göra en översyn av våldtäktsbrottet.
 • Genomföra en praxisgenomgång i syfte att kartlägga hur våldtäktsbrottet har tolkats och tillämpats.
 • Lämna förslag på hur en reglering för ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt bör utformas.
 • Överväga om det bör införas en samtyckesbaserad reglerings- modell för våldtäkt.
 • Granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt och hur rättsväsendet i övrigt hanterar sådana ärenden,
 • Analysera orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom.
 • Överväga åtgärder för hur rättsväsendet ytterligare kan förbättra sitt arbete inom området.
 • Lämna de förslag till författningsändringar eller andra åtgärder som behövs, och redovisa de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av förslagen.
 • Regeringen beslutade i november 2014 att 2014 års sexualbrotts- utredning (Ju 2014:21) ska ombildas till en parlamentariskt samman- satt kommitté.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)

En särskild utredare ska göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. Utredaren ska också analysera för- och nack- delar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt.
Utredaren ska bl.a.:

 • Identifiera vilka områden som är särskilt angelägna för kartläggningen.
 • Bedöma omfattningen och beskriva karaktären av eventuella avvikelser vid rättstillämpningen i förhållande till barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt.
 • Analysera orsakerna till eventuella avvikelser och, när det gäller tydliga avvikelser, lämna förslag till åtgärder samt vid behov föreslå kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter.
 • Analysera erfarenheter i andra länder, både i länder som har och inte har inkorporerat barnkonventionen.
 • Analysera konkreta skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och länder som har barnkonventionen inkorporerad.

Mot bakgrund av att regeringen nu påbörjar arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag får utredaren genom dessa tilläggsdirektiv ett utökat uppdrag.
Utredaren ska:
Lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen.
Belysa vilka principer som kan bli aktuella vid en eventuell konflikt mellan barnkonventionens bestämmelser och svensk lagstiftning, samt hur barnkonventionens bestämmelser kan få genom- slag vid en sådan konflikt.
Belysa vilken vägledning som kan behövas för uttolkning av konventionen.
Lyfta fram vilka åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en inkorporering av barnkonventionen.

Uppdraget förlängs och ska i sin helhet redovisas senast 28 februari 2016.

Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SU 2014:03)

En särskild utredare ska föreslå en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin ska utgöra en grund för uppföljning och utvärdering av regeringens insatser för att nå detta mål.
Utredaren ska:

 • Utvärdera i vilken utsträckning de insatser som har genomförts under innevarande mandatperiod mot mäns våld mot kvinnors har lett till att ny kunskap och nya metoder och förhållningssätt införlivats i myndigheters ordinarie verksamhet,
 • Utarbeta mål på både lång och kort sikt samt lämna förslag till hur dessa ska följas upp,
 • Analysera och bedöma behovet av att inom befintlig myndig- hetsstruktur samla och sprida kunskap och erfarenheter av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt utvärdera insatser och ge konsultativt stöd till myndigheter och andra relevanta aktörer på området.
 • Uppdraget omfattade även området hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Utredningen överlämnade ett delbetänkande till regeringen den 17 oktober 2014 SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014. Lägg in länk här
 • Uppdraget slutredovisades och förslagen om nationell strategi överlämnades till regeringen den 8 juni 2015 i slutbetänkandet SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Förslagen är nu ute på remiss.

Trygghetsutredningen (Fi 2014:11)

Trygghetsutredningen har haft uppdrag att bland annat lämna förslag på hur personer som lever under hot eller förföljelse eller som i övrigt har behov av skydd kan få ett starkare skydd för sina personuppgifter i folkbokföringsregistret, hur det kan skapas en mer sammanhållen ordning för hot- och riskbedömningar och för olika skyddsåtgärder.

I utredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015: 69) lämnas flera förslag om olika åtgärder gällande bland annat fingerade personuppgifter, sekretess, skyddad folkbokföring samt samordningsansvar. Utredningen föreslår att bestämmelserna införs den 1 juli 2016.

För att förstärka skyddet av personuppgifter föreslår utredningen att handläggningen för fingerade personuppgifter ska förenklas och kvarskrivning ersätts med skyddad folkbokföring som ger ett bättre skydd. Skyddad folkbokföring ska kunna ges tills vidare och kombineras med kontaktförbud och andra skyddsåtgärder. Vidare föreslår utredningen att Polismyndigheten får i uppdrag att ansvara för att samordna de olika myndigheternas arbete med att skydda förföljda och utsatta personer. I Polismyndighetens föreslagna samordningsansvar ligger att ansvara för utvecklande av samarbetet med berörda myndigheter, uppföljning, utveckling av metoder för hot- och riskbedömningar med mera.