Samverkan med andra myndigheter/aktörer

Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer på olika sätt och inom ramen för olika satsningar. Det sker bland annat genom utbildningsinsatser, informationskampanjer, samverkan kring regeringsuppdrag och även som stöd i arbetet, både övergripande och i det praktiska arbetet.

Samarbetet med övriga länsstyrelser är viktigt för att nå ut till den lokala nivån och då är respektive länsstyrelses kännedom om och övergripande bild av situationen och behoven i det egna länet avgörande, liksom varje länsstyrelses kontaktnät i det egna länet.

När det gäller att nå ut till olika yrkesgrupper strävar Länsstyrelsen Östergötland efter samarbete med ansvariga nationella myndigheter, till exempel med Polismyndigheten för att nå ut till poliser och med Skolverket för att nå ut till skolpersonal.