Utgångspunkt i arbetet

I arbetet med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld, förtryck, barn- och tvångsäktenskap och förhindra att barn och unga utsätts för könsstympning utgår vi på Länsstyrelsen Östergötland från ett barn- och ungdomsperspektiv. Vår värdegrund är att alla barn ska ha samma skydd av den lagstiftning som finns samt FN:s konventioner med starkt fokus på barnkonventionen. I våra uppdrag tar vi utgångspunkt i de ungas behov, och vad de anser är viktigt att lyfta upp. 

Arbetet baseras på regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck:

I regeringens skrivelse Handlingsplan, för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39) anges att hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld, våld och dödligt våld.”

Vid genomförandet av uppdragen har Länsstyrelsen blivit medvetna om att vissa myndigheter och andra aktörer som möter barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inte ser sambandet mellan hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Problemen betraktas i stället som separata företeelser istället för att ses i ett gemensamt sammanhang. Det har därför varit viktigt för Länsstyrelsen Östergötland att kommunicera att barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en del av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.