Barns och ungas särskilda sårbarhet

Barn är, bara genom att vara barn, särskilt sårbara. Detta är själva grunden till barnkonventionen, som utgår från premissen att ”…barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd…”

Att som barn utsättas för våld, hot och kränkningar av föräldrar och andra nära anhöriga är en svår och potentiellt traumatiserande erfarenhet (Herman 1992; Länsstyrelsen Östergötland 2011; Kvinnors nätverk 2013). Det finns flera emotionella, kognitiva och kontextuella hinder för barn att själva berätta om sin utsatthet för vuxna. Det kan handla om att barn inte känner till sina rättigheter, att de känner lojalitet mot familjen eller att de är rädda för konsekvenserna av ett avslöjande och att inte bli trodda (Linell 2015).

Trots att barns och ungas rätt till ett liv fritt från våld och förtryck är starkt fastslagen i svensk lagstiftning såväl som i internationella konventioner m.m., fortsätter barn att utsättas för olika former av våld. Det svenska samhället fortsätter att brista i sitt ansvar att förebygga våld mot barn, och skydda de barn och unga som redan utsatts. Alltför många barn får lida i tystnad, medan vuxna inte vågar se, vågar fråga och vågar agera till stöd och skydd för barn som far illa eller riskerar fara illa

Det är viktigt att berörda aktörer har förmågan att bemöta alla barn och unga utifrån deras individuella behov. Det är också viktigt att yrkesverksamma identifierar och motverkar de hinder som gör att barn inte får hjälp. Annars riskerar vi att svika de barn och unga som vårt uppdrag riktar sig till.

Om du själv är utsatt kan du klicka här för att ta reda på hur du kan få hjälp.

 

Referenser

Herman, J. (1992) Trauma och tillfrisknande. Göteborgs psykoterapi institut

Kvinnors nätverk (2013) Familjearbete i hederskontext. Edit Västra Aros

Linell, H. (2015) The process of disclosing child abuse: a study of Swedish Social Services protection in child abuse cases. Child and Family Social Work.

Länsstyrelsen Östergötland (2011). Våga göra skillnad