Regeringens handlingsplan

Sveriges regering har genomfört satsningar mot att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för tvångs- och barnäktenskap. Bland annat genom den handlingsplan som togs fram 2009 och de uppdrag som getts till Länsstyrelsen Östergötland.

Sedan 2003 har regeringen tagit initiativ till omfattande insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. I regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39) angavs att hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa.

Enligt regeringen skrivelse kan familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen av flickors och kvinnors liv kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i tvångsäktenskap, hot om våld och våld inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas flera förövare och det kan utövas av både män och kvinnor. Offren för förtryck och våld är flickor, kvinnor, pojkar och män och våldet kan sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen (Skr 2009/10:229) .

Unga homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också uppleva att de kontrolleras och hotas samt bli utsatta för fysiskt våld för att de svärtar ner familjens heder, något som Ungdomsstyrelsen lyfter fram i rapporten Hon, hen, han – en analys av hälsosituationen för homosexuella, bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner (Ungdomsstyrelsen, 2010). Könsstympning kan också sättas i samband med hedersrelaterat våld och förtryck (Socialstyrelsen, 2014a).

Även regeringen uttrycker att det finns en koppling mellan könsstympning av flickor och kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck: ”Tvångsäktenskap och könsstympning är specifika företeelser som har sin grund i bl.a. föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängig kvinnors och flickors sexuella beteende(Skr. 2007/08:39, s.13).

Handlingsplan 2010

Under 2010 antog dåvarande regering en handlingsplan, Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja” (Skr. 2009/10:229). Handlingsplanen bestod av femton åtgärder, varav en åtgärd var att tillsätta en utredning som skulle göra en samlad översyn av relevant straffrättslig, civilrättslig och internationellt privaträttslig lagstiftning i syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (Dir. 2010:54). Länsstyrelsen Östergötland medverkade som expert i kommitteen för utredningen. Utredningens slutbetänkande Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35) resulterade i olika förslag som till exempel kriminalisering av tvångsäktenskap m.m. Förslagen togs om hand i en proposition (Prop. 2013/14:208) som antogs i riksdagen och lagförslaget trädde i kraft 1 juli 2014. Läs mer om lagstiftningen här.

Det kan vara relevant att ha följande bakgrund för att förstå omfattningen av problematiken men även att en rad åtgärder har vidtagits från samhällets sida sedan 2010 – året då regeringens handlingsplan publicerades – för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Emellertid är problematiken med att unga gifts bort mot sin vilja så komplex att det fortfarande finns ett stort behov av att myndigheter och andra relevanta aktörer fortsätter att förankra kunskap och metoder i myndigheters ordinarie verksamhet. Detta för att kunna stödja och hjälpa unga som lever eller riskerar att behöva leva i ett tvångsäktenskap.