Aktuellt utifrån covid-19

Coronakrisen stoppar inte hedersrelaterat våld och förtryck

Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset covid-19 och informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Med anledning av samhällssituationen har nationella kompetensteamet som många andra aktörer uppmärksammat att risken för våld i familjen mot barn och unga ökar i takt med begränsning av rörelsefriheten, inte minst för dem som lever i en hederskontext. Vi har uppmanat skola och socialtjänst att utveckla rutiner för att stötta dessa barn och unga under de exceptionella omständigheter som råder. Nationella kompetensteamet står till myndigheternas förfogande för att stötta dem i deras arbete med frågor kring skydd, stöd och riskbedömning.

Höj din uppmärksamhet inom hälso- och sjukvård

Vi är väl medvetna om att ni inom hälso- och sjukvården är i en väldigt ansträngd situation och vi är tacksamma över det arbete ni dagligen gör. Men med anledning av den rådande situationen vill vi ändå rikta en särskild vädjan till er. Höj er uppmärksamhet för/mot barn och unga som söker vård av olika anledningar och ställ frågan om våld. Vid oro för barnet eller misstanke om våld, ha samtal med barnet i enrum, utan vårdnadshavaren på plats. Vid misstanke om att våld förekommit ska orosanmälan göras till socialtjänsten. I dessa dagar kan hälso- och sjukvården vara den enda aktör som möter barn som far illa, och som kanske söker vård för något annat. Det är viktigt att skärpa uppmärksamheten. Barn och unga berättar ofta inte om våldet om vuxna ansvariga inte ställer rätt frågor.

Vi vill betona det gemensamma ansvaret som vi alla bär på för att stötta och ställa upp för de barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Ni är välkomna att kontakta nationella stödtelefonen för att få vägledning och stöd kring avidentifierade ärenden, på telefonnummer 010-223 57 60. Vi svarar vardagar kl. 8-16. Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck här på vår webbplats.

————————————————————————————————————————————————————————

(2020-03-24) Utökade öppettider för stödtelefonen

Social isolering är ingenting nytt för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Många måste gå hem direkt efter skolan och får inte välja sina egna kompisar. Andra begränsningar kan vara att de inte får ha mobiltelefoner, att deras datorer kontrolleras eller att de inte får gå ut utan sällskap av familjemedlemmar. Skolan blir en frizon där man får möjlighet att vara sig själv och möta jämnåriga och vuxna utanför familjen. När familjer nu isolerar sig allt mer riskerar utsatta barn att helt förlora kontakten med omvärlden.

Skolan är också en plats där elever som mår dåligt eller misstänks fara illa uppmärksammas. Gymnasieskolorna har redan gått över till distansundervisning och även om grundskolorna fortfarande är öppna, är många elever redan frånvarande. Vissa är säkert sjuka, andra är rädda. En del av dem kan hållas hemma mot sin vilja. Det är därför brådskande att skolorna (vidare)utvecklar rutiner för att följa upp frånvaro och dess orsaker. Det är också angeläget med en god samverkan med socialtjänst och polis. Elevvård måste fungera även på distans.

Covid-19 skapar dagligen nya situationer som vi får lära oss att hantera. Hedersrelaterat våld och förtryck är inte en ny situation, men samhällets förutsättningar att uppmärksamma och kunna ge stöd och skydd har förändrats. Vi behöver anpassa våra insatser till den förändringen och bryta isolering som inte är relaterad till sjukdom.

Nationella Kompetensteamets stödtelefon får omgående utökade öppettider för att möta yrkesverksammas behov av rådgivning. Vi kommer att ha öppet vardagar kl. 8-16 så länge behov finns. Du når oss på telefonnummer:  010-223 57 60.

För mer information och stöd, läs mer på här på vår webbplats.

Följ oss även på Twitter (@Hedersfortryck)

————————————————————————————————————————————————————————

(2020-03-23) I dessa dagar av uppmanad isolering i hemmen är det av stor vikt att alla som har kontakt med barn och unga, och ett ansvar för deras välmående, inte drar ner på verksamheten. Alla som har öppenvårdsinsatser för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck behöver snabbt hitta alternativa kontaktvägar till varje individ. Detta gäller skola, socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, ungdomshälsa etc.

Det är viktigare än någonsin att upprätthålla kontakten och utan dröjsmål anmäla oro för att någon far illa till socialtjänsten. Våldet ökar i takt med isolering, och vi måste tillsammans hitta nya sätt att skydda utsatta barn och unga när vi inte träffar dem i vardagen.

För er som har personer placerade i skydd är det av stor vikt att skyddet kvarstår. Att avbryta placeringar av oro för smitta kan få förödande konsekvenser eftersom hedersrelaterat våld och förtryck inte upphör när andra kriser tar vid. Det är nu förmågan till samverkan och kreativitet för att hitta individuella lösningar sätts på prov.

Om du behöver diskutera och få rådgivning kring enskilda, avidentifierade ärenden, ring vår stödtelefon på tfn 010-223 57 60. Vi svarar vardagar kl. 9-16. Vill du läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck, läs mer här på vår webbplats.

————————————————————————————————————————————————————————

(2020-03-20) Nationella kompetensteamet har uppmärksammat artiklar om hur våldet ökar i takt med att familjer isolerar sig allt mer hemma. Vi vill påtala att det rör sig om ett redan pågående våld som ökar på grund av rådande situation.

När skolorna nu drar ner på verksamheten vill vi göra alla som jobbar framför allt i skola och socialtjänst uppmärksamma på att utan dröjsmål hitta rutiner för att inte tappa kontakten med elever som man misstänker är utsatta. För barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är skolan deras enda fristad, den plats där de har vuxna utanför familjen att vända sig till. Det är också ett avbrott från en vardag präglad av kontroll, begränsningar, hot och våld.

Skolan har, ibland i samverkan med socialtjänst, ofta långsiktiga samverkansplaner som utgår från att barnen blir sedda och har någon som uppmärksammar dem från dag till dag. Vi hoppas att verksamheterna ser varje barn och ungdom man tidigare hyst oro för och försäkrar sig om att det finns en plan för fortsatt stöd och skydd. Nationella kompetensteamet vill särskilt uppmärksamma alla verksamheter på risker att barn förs ut ur landet. Detta är någonting vi lyfter framför allt i samband med lov. Om skolorna stängs och det är ovisst när de öppnar igen befarar vi att barn redan nu kan föras ut ur landet och inte kommer att saknas förrän skolstart i augusti.

För mer information och stöd, läs mer här på vår webbplats, eller ring vår stödtelefon på tfn 010-223 57 60.