Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder

Nationellt centrum för kvinnofrid fick 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en handledning för hälso- och sjukvården. Handledningen vänder sig till anställda inom sjukvården, primärvården, skolhälsovården och ungdomsmottagningar och ska utgöra ett verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik och oro och funderingar kring frågor som rör sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar.Syftet med rapporten är att möjliggöra och underlätta ett bra bemötande inom hälso- och sjukvården och höja kunskapen om dessa frågor. Rapporten består av fyra huvuddelar:Bakgrund till problematiken kring hedersrelaterat våld och förtryck och oskuldsrelaterade frågeställningar,medicinska bakgrundsfakta och förslag till praktisk handläggning för hälso- och sjukvårdspersonal och en fjärde del som ger ett juridiskt perspektiv och redogör för lagar och bestämmelser utifrån medicinsk rätt på området.

Publicerad: 2011 NCK