Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Den här handboken ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet. Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga.

Publicerad: 2013 Socialstyrelsen