Hedersrelaterat våld – handbok

Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon som riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Handboken, som bygger på en kartläggning av 69 ärenden, är systematiserad i tre delar; se, förstå och agera. Avsikten är att läsaren ska få hjälp att se tecknen på att det kan vara fråga om hedersrelaterat våld, få en förståelse för mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och få praktisk rådgivning för hur man bör agera i detta slags ärenden.

Hedershandboken har under våren 2014 uppdaterats vad gäller bilagorna 2 och tre - värdefulla kontakter och litteraturtips. Uppdateringen är föranledd av behovet av aktuella kontaktuppgifter och nya litteraturtips som identifierades i rapporten Förstudie angående hedersproblematik vid brott i nära relation från december 2013.

Hedershandboken har inte uppdaterats i något annat avseende.

Publicerad: 2014 Åklagarmyndigheten