Hedersrelaterat våld och förtryck — en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

Publicerad: 2010 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)