Resurscentra

Länsstyrelserna fick i december 2017 i uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis)) att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som utsätts för eller riskerar att utsatts för våld av närstående, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslog därtill att resurscentra kan vara en plats för metodutveckling och kunskapsstöd.

Länsstyrelsen Östergötland har gjort en förstudie och utifrån den kommit med rekommendationer framåt, bland annat om att uppdraget bör bedrivas som pilotverksamhet i fyra olika län med olika förutsättningar.

På så sätt kan länsstyrelserna gemensamt med övriga aktörer i länen arbeta fram modeller för spridning och erfarenhetsutbyte. Pilotverksamheterna är första ledet i en långsiktig målsättning att resurscentra ska finnas tillgängliga för invånare i alla län, för att nå målet om en jämlik tillgång till stöd och hjälp. Uppdraget ska slutredovisas 31 mars 2020.

Geografisk placering

  • Gävleborgs län
  • Kronobergs län
  • Norrbottens län
  • Västra Götalands län

Målgrupp

Resurscentra ska ge stöd till följande:

  • Barn och unga mellan 13 och 26 år (detta kan variera lite beroende på förutsättningarna i respektive län) som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, samt arbeta förebyggande mot målgruppen barn och unga i samma åldersgrupp som är i risk för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning och barn- och tvångsäktenskap.
  • Flickor och pojkar, kvinnor och män, personer med könsöverskridande identitet och HBTQ-personer.
  • Målsäganden i brottsutredningar.
  • Yrkesverksamma som arbetar med barn och unga, särskilt i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationell samordning

Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå. Den nationella samordningen sker både på chefsnivå och operativ nivå. Länsstyrelsen Stockholm är kopplad till den nationella samordningen för att berika projektet med erfarenheterna från Stockholms läns resurscentrum Origo.

På chefsnivå finns en styrgrupp bestående av kontaktlänsråd för mäns våld mot kvinnor, funktionschefer och enhetschefer från pilotlänen, Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Stockholm.

På operativ nivå finns en samordningsgrupp bestående av representanter från pilotlänen, Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Östergötland som har ansvaret för att samordna den nationella samordningsgruppen.

Forskning och utvärdering

Länsstyrelsen Östergötland har gett Umeå universitet i uppdrag att följa och utvärdera projektet.

Relaterad information

Ladda ner förstudie inför uppdraget att utveckla resurscentra

Nationell kontakt

Malin Almqvist, länsråd i Kalmar län, malin.almqvist@lansstyrelsen.se
Pantea Tavakoli, projektledare och sakkunnig, nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland, pantea.tavakoli@lansstyrelsen.se

Resurscentra kalender

Kontaktuppgifter