Att uppmärksamma och upptäcka våldsutsatthet

En förutsättning för att våldsutsatta ska få den vård och det stöd de behöver och har rätt till är att våldsutsattheten upptäcks. Att personal inom till exempel hälso- och sjukvården frågar om erfarenhet av våld kan underlätta för den våldsutsatta att berätta om sin situation.

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso-och sjukvården bör fråga alla kvinnor som uppsöker psykiatrisk vård om erfarenhet av våld samt att ta upp frågan om våld i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Undersökningar visar att psykisk ohälsa är vanlig hos barn som lever med våld i familjen och även att barn och unga som blivit placerade på grund av att de utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck i hög utsträckning drabbas av bland annat psykisk ohälsa.

Det har betydelse hur och under vilka omständigheter frågor om erfarenheter av våld ställs. Några viktiga förutsättningar för att ställa sådana frågor är, enligt WHO, bland annat att verksamheten har en rutin för hur frågeproceduren går till, personalen ställer frågan i en för patienten/klienten trygg miljö och att personalen inger förtroende. Se vidare i Socialstyrelsens handbok Våld .

Läs mer om hälso- och sjukvårdens anmälningsskyldighet här.