Tolk vid barnförhör

Om tolk anlitas inför förhör av ett barn måste polisen vara tydlig med att det är fråga om just barnförhör. Tolken ska innan förhöret noga informeras om att denne inte får hjälpa barnet att uttrycka sig eller med andra ord förklara eller förtydliga det som sägs. Det som sägs ska översättas ordagrant.

Det är också angeläget att försäkra sig om att barnet och tolken förstår varandra och att tolken kan tolka det barnet säger på rätt sätt utifrån barnets språkanvändning, uttryckssätt m.m. Allt som sägs i rummet före, under och efter förhöret ska översättas (Handbok, Utvecklingscentrum Göteborg, (uppdaterad februari 2016)).

På förekommen anledning måste understrykas vikten av att man är försiktig vid valet av tolkar. Välj om möjligt en tolk som kommer från ett annat land eller i vart fall en annan etnisk folkgrupp än målsäganden. Det kan även vara lämpligt med telefontolkning för att kunna använda en tolk verksam i en helt annan del av landet. Låt aldrig en släkting tolka!

I extra känsliga ärenden bör man använda sig av säkerhetsklassade tolkar. Sådana tolkar anlitas normalt vid användandet av hemliga tvångsmedel och information om vilka som är säkerhetsklassade kan fås via Nationella operativa avdelningen (NOA) inom Polismyndigheten.