Riskbedömningar och personskyddsarbete

I arbetet med barn och unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld är riskbedömningar och skyddsåtgärder centrala, både för att bedöma hotbilden mot den unga och för att förhindra fortsatt utsatthet för förtryck och våld.

Polisens arbete på området består i att direkt på plats göra en initial riskbedömning för att skydda den utsatta i det akuta läget. Om det finns behov av det gör polisen därefter en strukturerad riskbedömning. Denna kan leda till skyddsåtgärder på kort eller lång sikt. Det kan handla om alltifrån skyddat boende och kontaktförbud till en ny identitet.

Det är viktigt att vid en hot- och riskbedömning inhämta den ungas bild av situationen, men det är den yrkesverksamma som måste göra en samlad bedömning av vilken risk den unga är utsatt för (det är inte ovanligt att den unga själv underskattar hotbilden från närstående). Förutom det behöver den unga stöd i att upprätthålla det egna skyddet och följa den säkerhetsplanering som upprättas. Den unga behöver stöd och hjälp på såväl kort som lång sikt för att orka med situationen – annars är sannolikheten stor att den unga återvänder till familjen, med de risker det innebär.

Läs mer om polisens personskyddsarbete här:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/skydd-for-hotade/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/hjalp-och-stod-fran-samhallet/skydd-for-hotade/
https://polisen.se/siteassets/forfattningssamling/fap-nummer/fap480_1_pmfs2016_11.pdf
https://polisen.se/siteassets/dokument/brottsoffer/battre-stod-och-skydd-till-brottsoffer.pdf