Syskon eller barn till en utsatt person

Om det finns syskon i familjen så kan det vara av vikt att även förhöra dem, och överväga deras eventuella behov av skydd.

Det är viktigt att uppmärksamma eventuella syskon till brottsutsatta flickan eller pojken, eller barn till en utsatt kvinna. Finns det anledning att känna oro för deras situation i familjen? Behöver man överväga ett omhändertagande av ytterligare barn i familjen? Det kan till exempel finnas yngre syskon i familjen som har bevittnat våld mot den aktuella flickan eller pojken och/eller som själva utsatts. Det kan även finnas äldre syskon som utövar våld och kontroll mot flickan eller pojken, och som samtidigt själva kan vara utsatta för exempelvis hot, våld eller begränsningar av föräldrarna. Värt att minnas är också att en och samma person kan vara både offer och förövare.

När det gäller t.ex. könsstympning eller äktenskapstvång kan syskon ha viktig information om vad som skett tidigare i familjen och de kan dessutom själva vara målsägande. Det är viktigt att ta reda på om det finns yngre systrar som även de löper risk att bli könsstympade eller yngre bröder och systrar som riskerar att giftas bort mot sin vilja. Det kan då vara nödvändigt att, i samråd med socialtjänsten, vidta åtgärder för att tillgodose yngre syskons behov av skydd.