Tidigare polisanmälningar och rättsfall

Sedan den svenska lagstiftningen mot könsstympning av flickor och kvinnor trädde i kraft 1982 har endast två fall lett till fällande domar. Lagstiftningen har skärpts vid flera tillfällen.

Lagens rubrik ändrades 1999 till lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Tidigare användes begreppet omskärelse och denna ändring var ett tydligt ställningstagande från lagstiftaren om allvaret i brottets karaktär.

2 § Paragrafens första stycke ändras så att straffet för normalbrottet bestäms till fängelse i högst fyra år och det blir inte längre möjligt att döma någon till böter för detta brott. Eftersom ett ingrepp av det slag som det är fråga om här alltid medför svår kroppsskada har detta kriterium tagits bort som en omständighet som innebär att brottet skall anses som grovt. Vidare har det lägsta straffet för grovt brott höjts till fängelse i två år. Detta följer av andra stycket. Genom ändringen i tredje stycket införs en möjlighet att döma även för förberedelse eller stämpling till brott mot denna lag samt den som underlåter att avslöja sådant brott.

  • 1 juli 2010 förlängdes preskriptionstiden för könsstympning som begås mot
    barn på så sätt att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller
    skulle ha fyllt 18 år. Ändringen omfattade också försök till sådant brott.
  • 1 juli 1999, infördes en ändring i lagen (1982:316) med förbud mot
    könsstympning av kvinnor, som innebar att kravet på dubbel straffbarhet för
    brott mot lagen som begås utomlands togs bort