Skolan

Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift för skolan. En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa dessa elever är att någon på skolan ser och förstår elevens livssituation, utsatthet och behov. Det är därför nödvändigt att skolans personal har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck får för konsekvenser för barn och unga.

Länsstyrelsen Östergötland har i flera år samarbetat med Skolverket kring bland annat utbildningsinsatser för skolpersonal i syfte att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom till exempel, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Skolverket ingår även i Länsstyrelsen Östergötlands nationella myndighetsnätverk. Skolverket har tagit fram stödmaterialet Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter för hur skolans personal kan arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter. Personal som arbetar i skolan och träffar ungdomar dagligen har en unik möjlighet just när det gäller att upptäcka utsatta ungdomar och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Det är nödvändigt att skolan har rutiner för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Läs mer om skolans anmälningsskyldighet här.

I Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) ingår bland annat att utvecklat ett pedagogiskt material kring hedersproblematik som ett stöd riktat till lärare och annan skolpersonal.

Läs mer om detta lärarmaterial här

Skolans arbete mot könsstympning

Läs mer om skolans arbete och ansvar