Kontakt med föräldrar/vårdnadshavare

I skolans kontakt med föräldrar/vårdnadshavare ska skolan informera om läroplan och skolans värdegrund.

Följande insatser är exempel på hur man kan nå föräldrar/vårdnadshavare:

  • Genom att lärare och föräldrar/vårdnadshavare tillsammans går igenom och diskuterar skolans pedagogiska arbetssätt, läroplanens intention, innehåll i undervisningen och hur de som föräldrar kan stödja och ta del av sina barns skolgång. Lärare behöver också förklara hur undervisning i olika ämnen kan läggas upp.
  • Alla föräldrar/vårdnadshavare bör återkommande informeras om skolans och samhällets syn på mänskliga rättigheter, det vill säga barns, kvinnors och mäns rättigheter, samt jämställdhet. Man kan särskilt lyfta fram pojkars och flickors rätt att bestämma över sina liv och flickor och pojkars rätt till sina kroppar.
  • Informera på modersmålet om lagar och konventioner som gäller barns rättigheter och föräldrars/vårdnadshavares ansvar, gärna på föräldramöten och i de andra sammanhang då föräldrar och vårdnadshavare samlas i skolan. Sådan information är viktig för alla föräldrar och kan vara en början till ett samtal om tryggheten i det egna föräldraskapet och hur det påverkar barnens livssituation. Det är viktigt att fundera över hur dessa möten kan bli så trygga som möjligt. Finns det t ex organisationer eller andra myndigheter (ex. socialtjänsten) i kommunen som skolan kan ta hjälp av?

Skolan bör också fundera över hur samarbetet med föräldrarna/vårdnadshavarna kan bli bättre, särskilt i syfte att tidigt förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan uppfattas ofta som en neutral plats för möten och bör därför även användas så konstruktivt som möjligt för att förbättra barnets situation i förhållande till familjen. Detta är inte ett ansvar som skolan enskilt kan ta men genom samarbete med andra aktörer kan resultatet bli att barnets situation förbättras.

Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att skolan ofta är en frizon för barn och unga som lever med ett begränsat livsutrymme. Därför är det inte alltid lämpligt att anordna aktiviteter för vuxna i skolans lokaler om dessa inte är kopplat till barnens skolgång.