Att vara uppmärksam på

För att tidigt kunna upptäcka elever som kan vara utsatta för hedersrelaterat förtryck behöver skolans personal vara uppmärksam på ett antal signaler som kan tyda på att någon är utsatt.

Viktiga signaler kan vara

 • Bevakning av syskon eller andra familjemedlemmar
 • Olika villkor för syskons deltagande i sociala sammanhang
 • Olika kläd- och beteendekoder i och utanför skolan
 • Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • Få eller inga kamratkontakter utanför skolan
 • Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel musik, gymnastik, sex- och samlevnad
 • Kontinuerliga somatiska symptom som magvärk, huvudvärk och illamående
 • Återkommande frånvaro och skolk
 • Koncentrationssvårigheter och försämrade studieresultat
 • Depression och självmordstankar
 • Utåtagerande beteende för att få uppmärksamhet
 • Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen
 • Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och föräldrar som motsätter sig stödinsatser från skolans sida
 • Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell eller transperson
 • Oro över att föras ut ur landet under lov eller utlandssemester och bli bortgift
 • Eleven rymmer hemifrån
 • Konkreta planer på äktenskap mot elevens vilja
 • Synliga skador av våld
 • Uppvisade symtom som kan vara en konsekvens av att flickan är könsstympad. Mer information om arbetet mot könsstympning hittar du här
 • Önskan om att ”återställa” sin ”mödomshinna” eller slidkrans eller tvingas till ”oskuldskontroll” för att söka oskuldsintyg eller oskuldsoperation.

Om man ser några av dessa tecken måste skolans personal samtala med flickan eller pojken om hennes/hans allmänna situation. Våga fråga om vilka krav som föräldrarna ställer. Vad tycker föräldrarna om flickans fortsatta skolgång och framtida äktenskap? Ställer föräldrarna krav på pojkens framtida yrkesval och äktenskapspartner? Vad skulle hända om hon eller han bröt mot dessa krav? Anser föräldrarna att familjens rykte skulle skadas om flickan eller pojken går sin egen väg?

Det är också viktigt att ta hänsyn till flickans eller pojkens sexuella läggning eftersom homo-, bi- och transsexualitet kan innebära att hedersproblematiken förstärks ytterligare.