Att vara uppmärksam på

För att tidigt kunna upptäcka elever som kan vara utsatta för hedersrelaterat förtryck behöver skolans personal vara uppmärksam på ett antal signaler som kan tyda på att någon är utsatt.

Viktiga signaler kan vara

 • Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel musik, gymnastik, sex- och samlevnad
 • Olika kläd- och beteendekoder i och utanför skolan
 • Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående
 • Återkommande frånvaro och skolk
 • Koncentrationssvårigheter och försämrade studieresultat
 • Synliga skador av våld
 • Depression och självmordstankar
 • Utåtagerande beteende för att få uppmärksamhet
 • Få eller inga kamratkontakter utanför skolan
 • Kvardröjande i skolan efter sista lektionen
 • Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och föräldrar som motsätter sig stödinsatser från skolans sida
 • Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen
 • Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester och bli bortgift
 • Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell eller transperson
 • Önskan om att ”återställa” sin ”mödomshinna” eller slidkrans
 • Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller kusiner
 • Eleven rymmer hemifrån
 • Uppvisar symtom som kan vara en konsekvens av att flickan är könsstympad, mer information om arbetet mot könsstympning hittar du här.

Om man ser några av dessa tecken måste skolans personal samtala med flickan eller pojken om hennes/hans allmänna situation.Våga fråga om vilka krav som föräldrarna ställer. Vad tycker föräldrarna om flickans fortsatta skolgång och framtida äktenskap? Ställer föräldrarna krav på pojkens framtida yrkesval och äktenskapspartner? Vad skulle hända om hon eller han bröt mot dessa krav? Anser föräldrarna att familjens rykte skulle skadas om flickan eller pojken går sin egen väg?
Det är också viktigt att ta hänsyn till flickans eller pojkens sexuella läggning eftersom homo-, bi- och transsexualitet kan innebära att hedersproblematiken förstärks ytterligare.