Främjande och förebyggande arbete

För att synliggöra det främjande och förebyggande är det viktigt att skolan:

  • Har fungerande rutiner i en handlingsplan som all personal vid skolan känner till så att alla elever känner att skolan lever upp till de mål man har satt upp. Rutinerna ska röra både främjande, förebyggande arbete, akuta insatser och uppföljning.
  • Aktivt arbetar för att påverka alla pojkar och flickors attityder om mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter.
  • Ger tydlig information och undervisning om demokratiska och mänskliga rättigheter som ett verktyg för att motverka förtryck och brott som sker i hederns namn.
  • Ger alla flickor och pojkar konkret information om rätten att bestämma över sina liv samt om samhällets stöd i olika former.
  • Se till att barnkonventionen blir kopplad till elevernas verklighet och vara tydlig med att informera var man kan söka hjälp utanför skolans arena om man har problem, t.ex. myndigheter, frivilligorganisationer samt hjälptelefoner och -chattar för barn och ungdomar.
  • Tydligt visar på individens rätt till sin sexualitet och val av partner oavsett sexuell läggning. Idag finns det stödtelefoner som arbetar enbart med denna fråga. Det är viktigt att alla elever får information om dessa.
  • Samverkar med andra verksamheter och föreningar i det förebyggande arbetet.
  • Stärker flickor och pojkars självförtroende och mod att försvara sina mänskliga rättigheter