Samverkan

Skolans samverkan med andra verksamheter är viktig i det enskilda stödarbetet för de flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Viktigt att ha klart för sig är bland annat:

  • Vilka resurspersoner på skolan ska engageras när flickan eller pojken bedöms vara utsatt för brott?
  • Vilka är kontaktpersoner inom socialtjänsten?
  • Vilka är polisens kontaktpersoner i dessa ärenden?
  • Följande frågeställningar kan exemplifiera vilka uppgifter skolan kan behöva klargöra i sitt samarbete med olika verksamheter:
  • Socialtjänsten: Etablera kontaktpersoner inom socialtjänsten. Rutiner för hur kan skolan ta kontakt med socialtjänsten för att rådgöra kring ett avidentifierat ärende. I de fall barnet eller ungdomen upplever en rädsla för att skolan ska ta kontakt med socialtjänsten, hur kan socialtjänsten medverka vid mötet i skolan för att trygga barnet/den unga/den unge?
  • Polisen: Etablera och upprätthålla kontakter med polisen. Hur och när kan polisen medverka till stöd för utsatta flickor och pojkar?
  • Ungdomsmottagningarna/Ungdomshälsan: Vilket stöd kan ungdomsmottagningarna/ungdomshälsan ge de utsatta? Kan mottagningarna medverka i skolans attitydpåverkande arbete?
  • Tjej- och kvinnojourer: Vad kan jourerna ställa upp med – utöver akuta insatser? Kan jourerna bidra med insatser för attitydpåverkan i skolan. För myndiga kvinnor kan det kännas tryggt att prata med människor som har lång erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.
  • Hälso- och sjukvården: Upparbeta kontakter med hälso- och sjukvården. Hur kan elever få tillgång till stöd och vård utifrån behov av sjukvården?
  • Ideella organisationer: Sök samarbete med de ideella organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samarbeta med dessa i förebyggande arbete. Vilka personer kan vara resurspersoner för enskilda utsatta och skapa kontakt med dessa?

Läs mer i Metodstöd för samverkan och Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck