Skolavbrott i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck

Det finns en risk för att barn och ungas skolgång avbryts i samband med hedersrelaterat våld och förtryck och dess möjliga uttrycksformer som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

I vissa fall har barn och unga också förts ut ur landet, detta framkommer både av erfarenheter från Länsstyrelsen Östergötlands stödtelefon för yrkesverksamma och av andra rapporter och utredningar. Både i Sverige och internationellt har brister i lagstiftning och riktlinjer som styr skolans agerande när en elev försvinner eller har långvarig frånvaro lyfts fram i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck.

Här kan du läsa mer om skolavbrott och den transnationella dimensionen i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck:

Länsstyrelsen Västmanland – Metodstöd när personer befinner sig utomlands eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7ab1493f1677d97be13b15f/1545034265516/Metodsto%CC%88d%20n%C3%A4r%20personer%20befinner%20sig%20utomlands%20eller%20riskerar%20att%20f%C3%B6ras%20utomlands%20mot%20sin%20vilja.pdf

Utrikesdepartementet:
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/familjekonflikt-och-familjerelaterat-vald-i-utlandet/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor:
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/gift-mot-sin-vilja.pdf

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (NO):
https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/brosjyrer-og-ressurser/rutiner-i-skolens-arbeid-mot-tvangsekteskap

Ny i Danmark.dk (DK):
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/kommunernes_indberetningspligt/mistanke_om_genopdragelse.htm

Etnisk Ung (DK):
http://etniskung.dk/_files/Dokumenter/genopdragelse/transnasjonaloppvekst.pdf

Utlaendinge- och Integrationsministeriet (DK):
http://uim.dk/arbejdsomrader/aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/hvad-er-aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/genopdragelsesrejser

Integrationsviden (DK):
http://www.integrationsviden.dk/familie-sundhed/aeresrelaterede-konflikter-1/undersogelse-af-laengerevarende-opho9ld-for-born-med-ikke-vestlig-baggrund#.WVTEiEdrJCc

Government (UK):
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322307/HMG_MULTI_AGENCY_PRACTICE_GUIDELINES_v1_180614_FINAL.pdf

Kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sju och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret.

Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i deras grundskola och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt. Kommunerna ska också ha system och rutiner för att kontrollera att alla barn är skolplacerade och går i skolan och att inget barn glöms bort eller försvinner. De som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om vårdnadshavaren inte har fullgjort sina skyldigheter har hemkommunen rätt att kräva att så sker. I vissa fall kan det innebära att en vårdnadshavare får betala böter.

Här kan du läsa mer om skolplikt och kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs:

Skolverket:
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411

Skolinspektionen:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/undervisning/Skolplikt-och-ratt-till-utbildning/

Kommunernas aktivitetsansvar

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att hålla sig informerad om hur deras ungdomar är sysselsatta. Det gäller de unga som är mellan 16 och 20 år och som inte går i, eller har gått ut, gymnasieskolan. Regleringen kallas för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar och syftet är att förebygga att unga människor hamnar utanför både arbete och studier.

Här kan du läsa mer om kommunernas aktivitetsansvar:

Skolverket:
https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar-1.229260

Sveriges Kommuner och Landsting:
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/ungassysselsattning/kommunaltaktivitetsansvar.4514.html

Skolinspektionen:
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2015/kommunernas-aktivitetsansvar/kommunernas-aktivitetsansvar-rapport.pdf