Handlingsplan för skolan

Att ta fram en handlingsplan för den egna skolan är ett sätt att skapa rutiner för främjande, förebyggande arbete, akuta insatser och uppföljning. Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2008:567) är det ett krav att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan. Skolan behöver ge tydliga signaler om att hedersrelaterat våld är en form av förtryck som inte accepteras. Skolan ska ha tydliga rutiner när det gäller insatser för att ge stöd till en utsatt elev och ska veta vem som gör vad för att hjälpa en utsatt flicka eller pojke.

Det är viktigt att det finns en konkret samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Skolans ansvar är att anmäla till socialtjänsten när det finns misstankar om att elever far illa.

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett metodstöd för att upprätta en handlingsplan på skolan. Ladda ner metodstödet här.