Viktig arena för alla barn och unga

Skollagen är tydlig med att skolan ska aktivt och medvetet främja flickor och pojkars/ kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter och har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Skolan ska inte bara i sin undervisning förmedla kunskap om demokratiska värderingar utan hela undervisningen ska genomsyras av demokratiska arbetsformer, för att förbereda eleven på att bli en aktiv samhällsmedborgare. Nedan följer utdrag från Skollagen:

”Skolan ska ge stöd för elevernas lärande, eleverna ska utveckla förmågan till ett kritiskt tänkande och få redskap för att förstå konsekvenserna av olika alternativ.”

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”

”Skolan ska också främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.”

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.”

”Skolan ska ta ansvar för att eleven har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.”

Läs mer här

Barn och ungas rättigheter

Barn och unga växer upp med olika möjligheter och förutsättningar, men det är viktigt att alla barn och unga ges möjligheten att:

 • Vara trygga
 • Få möta kunniga och professionella pedagoger
 • Få delta i all undervisning
 • Få tillgång till kroppslig integritet
 • Ges lika möjligheter att forma och påverka sina liv
 • Ha fritid
 • Få träffa vänner
 • Få bli kära
 • Klä sig som man vill
 • Stöd i att säga nej till giftermål mot sin vilja
 • Inte behöva kontrollera systrar, kusiner eller andra närstående
 • Inte behöva bli kontrollerad av bröder, systrar, kusiner eller andra närstående
 • Växa upp utan alla former av förtryck och våld
 • Om du på skolan uppmärksammar att en elev inte får tillgång till dessa rättigheter och möjligheter och utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck då är det viktigt att veta att skolan har en anmälningsskyldighet vid minsta misstanke om att barn far illa.

Läs mer om skolans anmälningsskyldighet här