Skolans anmälningsskyldighet

Om du på skolan är orolig för att en elev utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck då är det viktigt att veta att skolan har en anmälningsskyldighet vid minsta misstanke om att barn far illa.

  • Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är myndigheter och yrkesverksamma inom bland annat förskola/skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • Detta omfattar självklart kännedom eller misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning.
  • Observera att t.ex. skolan inte ska utreda saken ”så att man säkert vet”, det räcker att man har oro eller misstankar. Det är socialtjänstens och polisens ansvar att utreda.
  • Vid osäkerhet går det att konsultera socialtjänsten utan att avslöja identiteten på den unge.
  • Anmälaren har rätt att få viss information enligt 14 kap. 1 § b,c SoL

Skolverkets webbplats kan du läsa mer om skolans anmälningsskyldighet, nedan följer utdrag från 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen.

Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal – oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen.

Socialtjänsten behöver så tidigt som möjligt få veta om ett barn behöver hjälp. Skyldigheten gäller barn under 18 år som far illa på grund av missförhållanden i hemmiljön eller genom sitt eget beteende. Det kan handla om misstankar om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet eller att barnet har ett riskbeteende, t.ex. missbruk, kriminalitet eller något annat självdestruktivt beteende.

Så anmäler du

Anmäl till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Du kan anmäla per telefon, brev, e-post eller fax. Du kan inte vara anonym. Skolan och förskolan bör ha tydliga rutiner för hur anmälan ska gå till.

Socialstyrelsen rekommenderar att göra en skriftlig anmälan om situationen inte är akut. Om du anmäler per telefon bör du bekräfta anmälan skriftligt efteråt. Om du är osäker och överväger att göra en anmälan kan du be socialtjänsten om råd innan du anmäler, utan att röja barnets identitet.

Lämna uppgifter till socialtjänstens utredning

Rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal är också skyldiga att lämna uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.